สิทธิพิเศษ.....ฟรี

ถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกผู้ติดตาม

เมื่อมีบทความใหม่ ระบบจะส่งให้ท่านโดยตรง

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การกำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

การเลื่อนระดับของข้าราชการส่วนท้องถิ่น


การเลื่อนระดับของข้าราชการส่วนท้องถิ่นมี ๓ ประเภท คือ
(๑)การเลื่อนระดับควบ
(๒)การเลื่อนไหล
(๓)การเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารการเลื่อนระดับควบเป็นการเลื่อนระดับ ๒ ครั้งจากระดับที่บรรจุเช่น
จ.ธุรการ ๑ จะควบ ๑-๒-๓ เลื่อนไหลคือ จ.ธุรการ ๔-๕
จพง.ธุรการ ๒ จะควบ ๒-๓-๔ เลื่อนไหลคือ จพง.ธุรการ ๕-๖
บุคลากร ๓ จะควบ ๓-๔-๕ เลื่อนไหลคือ บุคลากร ๖ว-๗ว

เลื่อนระดับควบยังแบ่งเป็น ควบต้นกับควบปลาย
ควบต้น คือเลื่อนครั้งแรก ต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เช่น
จ.ธุรการ ๑ ขึ้น จ.ธุรการ ๒
จพง.ธุรการ ๒ ขึ้น จพง.ธุรการ ๓
บุคลากร ๓ ขึ้น บุคลากร ๔

ควบปลายต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับที่จะเลื่อนด้วยเช่น
จ.ธุรการ ๒ ขึ้น จ.ธุรการ ๓
จพง.ธุรการ ๓ ขึ้น จพง.ธุรการ ๔
บุคลากร ๔ ขึ้น บุคลากร ๕

ส่วนการเลื่อนไหลเป็นการเลื่อนนอกระดับควบตามที่ยกตัวอย่าง ต้องมีคุณสมบัติ ๓ อย่าง คือ
๑.มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
๒.มีเงินเดือนปีงบประมาณที่ผ่านมา(และเงินเดือนปัจจุบัน)ตามตารางที่ ก.กลางฯ กำหนด(บางตำแหน่งกำหนดทั้งเงินเดือนปีงบประมาณที่ผ่านมาและเงินเดือนปัจจุบัน บางตำแหน่งกำหนดเฉพาะเงินเดือนปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้องดูจากตารางหลักเกณฑ์ ของ ก.จังหวัด)
๓.มีระยะเวลาเกื้อกูล ตามที่ ก.กลางฯ และก.จังหวัดกำหนด (ต้องดูจากตารางของ ก.จังหวัด)เช่น
จ.ธุรการ ๓ ขึ้น จ.ธุรการ ๔ หรือ จ.ธุรการ ๔ ขึ้น จ.ธุรการ ๕
จพง.ธุรการ ๔ ขึ้น จพง.ธุรการ ๕ หรือ จพง.ธุรการ ๕ ขึ้น จพง.ธุรการ ๖
บุคลากร ๕ ขึ้น บุคลากร ๖ว หรือ บุคลากร ๖ว ขึ้น บุคลากร ๗ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น